skip to Main Content
Dežurni telefon: 062/044-277

Firma “Sanitacija” d.o.o je ovlaštena firma za obavljanje djelatnosti preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i sistematskih, parcijalnih i pojedinačnih deratizacija uključujući fumigaciju, termičku aerosolizaciju i hiperhlorinaciju, te deviperaciju, depedikulaciju i eradikaciju, sa dozvolom od Federalnog Minstarstva zdravstva za rad sa I grupom otrova, te obavljanja poslova preventivnih DDD mjera sa otrovima II i III grupe, i u potpunosti je sposobna uspješno realizovati sve radnje i zahtjeve  iz ove oblasti.

“Sanitacija” d.o.o. svojim referalnim, naučnim i stručnim radom spada u red onih organizacija koje u potpunosti ispunjavaju sve uslove za sanitarnu i ekološku zaštitu, pa se prema tome svrstava u jednu od rijetkih kojima se mogu povjeriti svi zahtjevi u ovoj oblasti.

Sanitacija – Sarajevo djeluje na tržištu Bosne i Hercegovine i regije gotovo 50 godina. Osnovao ju je sanitarni inženjer, gosp. Fahrudin Pašagić, koji se i danas nalazi na njenom čelu. Do 1979. god. Sanitacija – Sarajevo se nalazila u sastavu zagrebačke firme istog naziva, da bi potom nastavila samostalno djelovanje.  U svom, pet decenija dugom radu, izrasla je u vodeću bosansko-hercegovačku kompaniju iz ove oblasti.

Svoje višedecenijsko uspješno poslovanje te brojna domaća i međunarodna priznanja, Sanitacija – Sarajevo ostvaruje zahvaljujući visokoj kvaliteti usluga, koje se postižu:

 • Kontinuiranom edukacijom stručnog osoblja, koje čini preko 20 (dvadeset) sanitarnih inženjera i tehničara, a koji poslove obavljaju pod nadzorom dr. specijaliste epidemiologa i stručnog tima
 • Kvalitetnim preparatima, certificiranim u zemljama EU i SAD-a, neškodljivim za ljude, domaće životinje i okolinu
 • Individulanom pristupu svakom klijentu
 • Kontinuiranom praćenju kvalitete pruženih usluga
 • Stalnim ulaganjem u kadrove, poslovne objekte, opremu i sredstva rada

IZBOR IZ REFERENCI:

 • redovne i interventne dezinfekcije i dezinsekcije kliničkih centara u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini, hotela svih kategorija, zgrada državnih institucija, ambasada i poslovnih centara;
 • dezinsekcije u objektima prehrambene i duhanske industrije;
 • preventivne deratizacije i dezinfekcije zajedničkih i podrumskih prostorija u zgradama za čije održavanje se staraju Upravitelji;
 • eradikacija komaraca Opštine Brčko, Orašje, Bosanskog Broda, Bijeljine, Ulcinja,…
 • hiperhlorinacija vodovoda na Pelješcu, Mostaru, Brezi,…
 • fumigacija silosa u Bugojnu, Bihaću, Brčkom, Sarajevu,…
 • sistematske deratizacije Kantona Sarajevo, SBK Kantona, ZE-DO Kantona, Kantona Tuzla, HNK;…
 • eradikacija korova pri skladištima INA Rafinerije u Sisku i Zagrebu; Željezničke pruge Tuzla – Zvornik;…
 • sačinjavanje elaborata iz oblasti ekološke zaštite (Deponija smeća u Travniku; sanacija rijeke Jale;…)

PROGRAM I METODOLOGIJA RADA

 

Kod sprovođenja poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, primjenjujemo principe rada po HACCP sistemu.

Primjena HACCP /Hasard Analysis Critical Control Points/ sistema ili u prevodu “analiza opasnosti na ključnim kontrolnim tačkama”, u sprovođenju DDD radova u mnogim zamljama Evrope ima za cilj unapređenje zaštite i smanjenje mogućnosti neželjenih efekata preparata na zdravlje stanovništva.

HACCP je sistem koji garantira neškodljivost u djelatnostima kojima je obaveza odsustvo štetnih mikroorganizama i njihovog učinka.

Sistem se pokazao vrlo djelotvornim i prepoznat je u znanstvenim krugovima širom svijeta, te ga podržavaju međunarodne institucije i agencije FAO, WHO, Codex alimentarius itd.

Uveden je i uvodi se u legislativu mnogih zemalja. Bazični elementi sistema nisu novi, ali je pristup potpuno novi i u svojoj osnovi predstavlja pomak sa reaktivne kontrole na preventivnu proaktivnu kontrolu.

Načela HACCP sistema upućuju da je potrebno slijedeće:

 • stručno ovladavanje izbora i sredstava za DDD poslove i sanitarno ekološku zaštitu;
 • utvrđivanje kritičnih tačaka povećanja broja glodara, insekata i mikroorganizama i ostalih štetočina;
 • stalna i interventna dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija i kvalitetan monitoring sistem;
 • korekcijski postupci;
 • validna dokumentacija;
 • verifikacija kvaliteta rada
 1. Stručno ovladavanje izbora i sredstava za deratizaciju 

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u izvođenju preventivnih DDD poslova, uvođenjem standarda u poslovanje, a u saradnji sa našim poslovnim partnerima iz Detia-Degesch Njemačka, u mogućnosti smo primijeniti najnovije vrste preparata po Evropskim standardima.

 1. Utvrđivanje kritičnih tačaka povećanja broja glodara 

Za svaku grupu štetnika postoje zasebna određena kritična mjesta, s obzirom na njihov način prehrane, života i biologije. Kritične tačke se određuju anketom (razgovor sa uposlenim), vizuelno i postavljanjem pokusnih mamaca.

 1. Stalni i interventni postupci sanitarno ekološke zaštite kritičnih tačaka i kvalitetan monitoring sistem  

Određivanje efikasnosti i eventualne potrebe za interventnim radovima

Djelotvornost sistematskog uništavanja štetočina utvrđivat će se odgovarajućom epidemiološkom- cenzus metodom (Lee, 1980).

Ovakva tehnika dozvoljava izvlačenje podataka od jedinki koji pripadaju različitoj populaciji ali izloženih istom tretmanu, da bi se napravila usporedba sa preživljelim štetočinama iz populacije izložene alternativnom tretmanu, ili u kontroliranom eksperimentalnom dizajnu koji  nema tretmana. 

Cenzus evaluacija

Najčešće upotrebljavani metod mjerenja efikasnosti ( određivanje postotka redukcije štetočina ) je da se naprave najmanje dvije populacijske veličine (tzv..cenzusi), jedna na početku tretmana  i jedna na kraju. Efikasnost se mjeri kao očigledna promjena u populacijskoj veličini generalno izražena kao proporcija ili procenat u odnosu na inicijalnu (početnu) brojnost.

Podaci dobiveni census metodom (određivanje brojnosti populacije odnosno broja štetočina u populaciji) svake populacije predstavljaju osnovnu opažačku jedinicu. Prirodna populacija je rijetko odvojena ili zatvorena. 

 1. Korekcijski postupci

To su postupci koji se poduzimaju prilikom redovnih kontrola.

 1. Dokumentovanje svih postupaka i zabilješki 

Zapisi su veoma bitni za reviziju HACCP plana, njegovog pridržavanja, te samog HACCP sistema. Oni pokazuju istoriju postupka, praćenje, odstupanje i mjere ispravljanja koje su se dogodile na identificiranim objektima i površinama odnosno njihovim kritičnim tačkama.

Back To Top
Search