skip to Main Content
Dežurni telefon: 062/044-277

SUPERHLORINACIJA VODE I VODNIH OBJEKATA je vrsta dezinfekcije vode hlornim preparatima.

Hlor destruktivno djeluje na ćelije svih organizama, a naročito na mikroorganizme, jer oni ne podnose ni veoma male količine hlora na koje ljudski organizam takoreći ne reaguje. Baktericidno dejstvo hlora se ispoljava vrlo brzo. Već u roku od minut-dva ovaj gas inaktiviše kod većine mikroorganizama razne fermente njihovog metabolizma. Na hlor je posebno osjetljiv SH-ferment disanja mikroba. Osim toga on djeluje razorno i na protoplazmu. Spore, alge, protozoe i ciste su relativno otporne na dejstvo “normalnih doza hlora”. Hlorisanje vode je jeftin, pouzdan, vrlo efikasan i oproban postupak za dezinfekciju vode.

EmptyPool

Hlor je jedan od najviše upotrebljavanih dezinfikacionih sredstava. Veoma je primjenljiv i efektivan za deaktivaciju patogenih mikroorganizama. Hlor se može lako upotrebiti, izmeriti i kontrolisati.  On se upotrebljava u aplikacijama kao što su deaktivacija patogena u pijaćoj vodi, bazenima i otpadnim vodama.

Hlor ubija patogene kao što su bakterije i virusi razbijajući kemijske veze u njihovim molekulima. Dezinfekciona sredstva koja se upotrebljavaju za ovu namjenu sastoje se od jedinjenja hlora koja mogu da razmjenjuju atome sa drugim jedinjenjima kao što su enzimi u bakterijama i drugim ćelijama. Kada enzimi dođu u kontakt sa hlorom, jedan ili više atoma vodonika u molekulu bivaju zamjenjeni sa hlorom. Ovo uzrokuje da ceo molekul menja oblik ili se raspadne. Kada enzimi ne funkcionišu kako treba, ćelija ili bakterija će umrjeti.

Reakcija ljudskog tela na hlor zavisi od koncentracije hlora u zraku, trajanja i frekvencije izlaganja. Efekati takođe zavise od zdravlja pojedinca i uslova životne sredine.

Udisanje male količine hlora tokom kratkog perioda može uticati na respiratorni sistem, kašljanje, bol u grudima i akumulacija tečnosti u plućima. Hlor takođe utiče na iritaciju kože i očiju. Čist hlor je veoma toksičan, čak i male količine mogu biti smrtonosne. Hlor je mnogo gušći od vazduha, uzrokujući formiranje toksičnog dima iznad tla.

Svjetska zdravstvena organizacija je uvela standard koji kaže da 2-3 mg/l hlora treba dodati da bi dobio zadovoljavajuću dezinfekciju i koncentraciju reziduala. Maksimalni iznos hlora koji se može koristiti je 5 mg/l. Za efektivniju dezinfekciju količina rezidualnog hlora bi trebala biti iznad 0.5 mg/l posle 30 minuta vremena kontakta pri pH vrednosti 8 ili manje.

Back To Top
Search